Avdelningar:

 

 

C70 modeller

 

 

Stadgar

 

 

Klubbstyrelsen

 

Medlemmarnas bilar

 

 

Skrivet om Volvo C70

 

 

VolvoC70klubben

 

Klubbens Stadgar – 2013-05-04

§ 1. Föreningens namn
Föreningens namn är Svenska Volvo C70-klubben

§ 2. Föreningens syfte
Svenska Volvo C70-klubben är en religiös och politiskt obunden ideell förening, med kulturell och social inriktning, öppen för alla med intresse av fordon av märket Volvo C70 coupé och cabriolet av årsmodellerna 1996-2005 samt Volvo C70II av årsmodellerna 2006-2013. Klubben skall arbeta för att främja detta intresse samt för bevarandet av fordon av ovan nämnda märke och modeller och deras kulturella och tekniska historia.

§ 3. Föreningens verksamhet
Föreningen skall verka för det i § 2 angivna syftet genom att:
• Aktivt vårda och regelbundet uppdatera föreningens hemsida, forum och Facebookgrupp.
• Utge en medlemsmatrikel om möjligt en gång/år eller minst en gång vart annat år för att underlätta kontakten mellan medlemmarna.
• Arrangera träffar där de som delar intresset för Volvo C70 1996-2013 skall få tillfälle att träffa likasinnade och utbyta erfarenheter.
• Bistå med teknisk och allmän rådgivning.
• Främja framtagandet av nya reservdelar.
• Arkivera bil-relaterad dokumentation om modellerna.
• Hålla kontakt med andra in- och utländska klubbar med samma eller liknande intresseinriktning.

§ 4. Beslutande organ och klubbens organisation
Föreningsstämma samt extra föreningsstämma är Svenska Volvo C70-klubbens högsta beslutande organ. Den omedelbara ledningen av Svenska Volvo C70-klubben handhas av styrelsen som är dess verkställande organ.


§ 5. Medlemskap
Varje enskild person med intresse att verka för föreningens målsättning kan bli medlem.
Ordinarie medlemskap i Svenska Volvo C70-klubben erhålles genom erläggande av medlemsavgift samt efter godkännande av styrelsen.
Avgiften anses betald när den kommit Svenska Volvo C70-klubben tillhanda.
Person som erlagt medlemsavgift anses i samband med detta lämnat sitt samtycke till att dennes och eventuellt familjemedlems namn, adress och biluppgifter registreras i föreningens medlemsregister samt publiceras i föreningens medlemsmatrikel.

§ 6. Medlemsavgift
Föreningsstämman fastställer inträdesavgiften och medlemsavgiftens storlek för kommande verksamhetsår.
Medlemsavgiften gäller per kalenderår.
Medlemsavgift skall vara betald senast den 31 december och gäller då för nästa kalenderår. För nya medlemmar som erlägger hel årsavgift under perioden 1 oktober till och med 31 december gäller denna avgift även för hela nästkommande år.

§ 7. Hedersmedlem
Person som i mycket stor utsträckning arbetat för Svenska Volvo C70-klubbens främjande och/eller syften kan, med iakttagande av stor restriktivitet, utses till hedersmedlem. Beslut om hedersmedlemskap fattas av föreningsstämman på förslag från styrelsen. Styrelsen skall inhämta dennes skriftliga samtycke. Hedersmedlem är ständigt befriad från medlemsavgift.

§ 8. Utträde
Medlemskap upphör i och med att medlemsavgiften ej erlagts eller efter skriftlig begäran om utträde. Erlagda medlemsavgifter återbetalas ej.

§ 9. Uteslutning
Medlem kan uteslutas om denne brutit mot Klubbens stadgar eller - genom sitt handlingssätt - skadar eller motverkat klubbens verksamhet och intressen. Beslut om uteslutning fattas av föreningsstämman på framställan från styrelsen. Före uteslutning skall styrelsen höra den berörde medlemmen, som själv skall ha möjlighet att begära sitt utträde. Fråga om återinträde för tidigare utesluten medlem avgörs av styrelsen.

§ 10. Sammankomster
Tid och plats för Klubbens sammankomster beslutas av styrelsen. Medlemmar får ta med gäster till klubbens träffar. Medlem kan inkomma med förslag till lokala sammankomster och träffar samt söka bidrag till desamma.

§ 11. Verksamhetsåret
Svenska Volvo C70-klubbens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.

§ 12. Föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämman hålls tidigast i maj månad och senast före utgången av augusti månad vid den tidpunkt och plats som styrelsen finner lämpligast. Styrelsen kallar till föreningsstämma genom notis i klubbens medlemstidning, tillika webbsida eller genom e-post till medlem. Kallelsen skall vara medlemmarna tillhanda minst tre veckor före utsatt dag för föreningsstämma. Minst en vecka före utsatt dag för ordinarie föreningsstämma skall innehållet i följande handlingar finnas tillgängliga för medlemmarna i föreningens medlemstidning eller genom e-post till medlem eller på föreningens hemsida.
Årsstämman är beslutsmässig med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande.
• Förslag till föredragningslista
• Verksamhetsberättelse
• Resultat- och balansräkning
• Revisionsberättelse
• Valberedningens förslag
• Propositioner
• Motioner samt med styrelsens yttrande över dem
Kallelsen skall också innehålla information om att medlem skriftligen har möjlighet rekvirera ovanstående handlingar per e-post från styrelsen.
Vid ordinarie föreningsstämma skall följande punkter behandlas:
1. Fastställande av röstlängd
2. Fråga om mötet är i behörig ordning utlyst
3. Fastställande av föredragningslista
4. Val av mötesordförande och mötessekreterare
5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
6. Föredragning av verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport
7. Framläggande av revisionsberättelse
8. Fastställande av resultat- och balansräkning
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelse
10. Val av ordförande
11. Val av vice ordförande
12. Val av styrelseledamöter och suppleanter
13. Val av revisor och revisorssuppleanter
14. Tillsättande av valberedning
15. Behandling av propositioner från styrelse
16. Behandling av motioner från medlemmar
17. Fastställande av inträdesavgift, medlemsavgift och budget för kommande verksamhetsår
18. Mötets avslutande.
Årsstämmoprotokollet skall finnas tillgängligt för medlemmarna i föreningens medlemstidning eller på föreningens hemsida. Medlem kan även skriftligen rekvirera årsstämmoprotokollet med e-post från styrelsen.

§ 13. Extra föreningsstämma
Extra föreningsstämma kan hållas
• när styrelsen så påkallar eller
• när revisorn begär det eller
• när minst 1/10 av medlemmarna skriftligen begär det.
Styrelsen skall vid sådan begäran kalla till extra föreningsstämma inom 3 veckor. Kallelsen sker genom notis i klubbens medlemstidning eller genom e-post till medlem. Kallelsen skall vara medlemmarna tillhanda minst en vecka före utsatt dag för extra föreningsstämma och skall innehålla de ärenden som föranlett stämman.
Vid extra föreningsstämma skall följande punkter behandlas:
1. Fastställande av röstlängd
2. Fråga om mötet är i behörig ordning utlyst
3. Fastställande av föredragningslista
4. Val av mötesordförande och mötessekreterare
5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
6. Ärenden som föranlett stämman
7. Mötets avslutande
Vid extra föreningsstämma skall endast de ärenden som föranlett stämman behandlas.

§ 14. Röstning på stämman
Varje medlem äger en röst. Röstning sker öppet om ej sluten votering är begärd. Röst genom ombud eller fullmakt får ej ske. Vid lika röstetal avgörs beslut genom lottning.
Beslut fattas med enkel majoritet utom vid stadgeändringar (se § 21) och föreningens upplösning (se §22).

§ 15. Val, mandattid och valbarhet
Vid föreningsstämma sker val av.
• Styrelsens ledamöter för en period av två år. Halva antalet väljes vartannat år.
• Suppleanter för en period av två år.
• Revisorer för en period av ett år.
• Valberedning för en period av ett år.
Styrelseposter såsom kassör, sekreterare, m m fördelas inom styrelsen vid konstituerande styrelsemöte. Ingen får väljas till flera styrelseposter samtidigt. Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad och myndig medlem av föreningen. Mandattiden räknas från föreningsstämma till föreningsstämma.

§ 16. Styrelsen
Föreningens styrelse skall bestå av:
• Minst 3 ordinarie ledamöter samt.
• 2 - 4 suppleanter.
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter är kallade och mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal avgörs beslut genom lottning.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst hälften av ledamöterna så önskar, dock minst fyra gånger per år.
Styrelsen utser inom sig eller externt bland medlemmarna funktioner som tex. Sekreterare, kassör, redaktör, ansvarig utgivare för tidningen, webbmaster, medlemsregisteransvarig(a), träffansvarig(a), klubbshoppsansvarig, försäkringsansvarig(a), tekniskt ansvarig(a), arkivarie etc.
Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassör i förening.

§ 17. Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Skara

§ 18. Revision
Föreningsstämma utser:
• En godkänd eller auktoriserad revisor samt.
• En godkänd eller auktoriserad revisorssuppleant.
Styrelsen skall senast före utgången av mars månad tillhandahålla revisorn räkenskapshandlingar, styrelseprotokoll samt verksamhetsberättelse.
Revisorn skall när som helst under verksamhetsåret på begäran erhålla tillgång till protokoll, räkenskapsmaterial och kassa för erforderligt kontroller.
Revisorn skall enligt god revisionssed, granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen senast två veckor före föreningsstämman överlämna revisionsberättelse.

§ 19. Valberedning
För förberedelse av val av styrelse och revisorer skall föreningsstämman tillsätta en valberedning bestående av:
• 2 - 3 medlemmar, varav en skall vara sammankallande.
Valberedning skall till styrelsen avge namnförslag på nya styrelseledamöter senast två veckor innan föreningsstämma.

§ 20. Motioner och propositioner
Motioner från medlem skall komma styrelsen skriftligen tillhanda senast före utgången av mars månad för att bli behandlade på ordinarie föreningsstämma. Motioner och propositioner som ej avser stadgeändring antas, för att bli gällande, på föreningsstämma med minst enkel majoritet.

§ 21. Stadgeändring
Beslut om antagande av föreslagna stadgeändringar fattas, för att bli gällande, på föreningsstämma med minst 2/3 majoritet av de närvarande röstberättigade medlemmarna.

§ 22. Föreningens upplösning
Endast Svenska Volvo C70-klubbens styrelse kan föreslå att föreningen frivilligt upplöses. Beslut om upplösning fattas, för att bli gällande, på två av varandra följande föreningsstämmor, varav den ena skall vara ordinarie, med minst 3/4 majoritet av de närvarande. Upplöses Svenska Volvo C70-klubben skall dess tillgångar och ägodelar överlämnas till organisation med intresse för fordon av märket Volvo. Lämplig organisation föreslås av styrelsen vid årsmötet.

 

 

Ändringar från föreningsstämman 2012-05-12 i 3§ införda.

 

Från en paus i det konstituerande mötet hos Pininfarina AB i Uddevalla:www.svenskavolvoc70klubben.se